२०७३ माघ १९ गते सरस्वती पूजा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।

sp-2073-8

sp2073-7

sp-2073-6

sp2073-5